" " 

 

 

-

12.02.2020 61 - " ", , , , , " ". 3 , " ", .

02.01.2020 47 - "cHevrOlet niva" . , , , . 3 , , .

30.12.2019, 16 20 , 89 . . "cHevrOlet lanOS", , .. 9.10 " , ", "tOyOta SciOn", . 2 "tOyOta SciOn", . &aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;nbSP; . &aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;nbSP; 3 ().

15.12.2019 , 10 00 ,&aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;nbSP; 43 - OyOta cOrOna, , , , , laDa PriOra.

&aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;nbSP;&aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;nbSP; laDa PriOra, 8 . 3 ().

08.12.2019 , 20 00 , 9 , ., , 2004 &aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;nbSP; , &aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;nbSP; &aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;nbSP; &aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;nbSP; 56, 9 , . .

, . : , , . .

&aMP;nbSP;


 

 

 

24 »

" "

7

-

,

&aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;aMP;nbSP;

 
04.03.2020
e-Publish